Daichi to Shizen no Megumi / Recipe

Daichi to Shizen no Megumi / Recipe

Project Design : Kazuhiro Watanabe / Keiko Komatsu / Miki Machida
Art Direction&Design : Miki Machida (and.co.,ltd.)
Photo : Shungo Takeda
Recipe : Makiko Nakagoshi
Client : Daichi to Shizen no Megumi co.,ltd.

You Ballet Studio / Logo Design & Visual Design

You Ballet Studio / Logo Design & Visual Design

LOCATION PLANET / Website

LOCATION PLANET / Website